Product
Product

  อุปกรณ์เพื่อการดูแลสุขภาพ

จากรูปแบบการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลง ความต้องการอันหลากหลายเพื่อตอบโจทย์การมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี นวัตกรรมได้รับการคิดค้นและนำเสนอผ่านเทคโนโลยีและการออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เฮลธิแมกซ์ . . .

  ผลิตภัณฑ์เวชสำอาง

การมีผิวที่มีสุขภาพดีและสวยงามนั้น เราสามารถสร้างได้ด้วยการใช้เวชสำอางที่มีประสิทธิภาพในการบำบัดรักษาเซลล์ผิวที่มีปัญหาให้มีสภาพผิวที่ดีขึ้นกว่าเดิม นอกจากนี้ ยังช่วยบำรุงผิวและต่อต้านอนุมูลอิสระที่มา . . .

  ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้ถูกนำเสนอและใช้อย่างแพร่หลาย ในการเติมเต็มคุณค่าแห่งโภชนาการ เพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน และเป็นหนึ่งตัวช่วยในการสนับสนุนการลดความเสี่ยงของการเจ็บป่วย ตลอดจนสนั . . .

  ยาและเวชภัณฑ์

นอกเหนือจากบทบาทที่ให้คำแนะนำเรื่องการใช้ยาแล้ว ทีมเภสัชกรของร้านเฮลธิแมกซ์ ยังมีบทบาทในการสร้างเสริมสุขภาพให้กับผู้มารับบริการเช่น บทบาทในการให้บริการให้คำแนะนำเรื่องการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตาม . . .