Member
Pharmacy & Health
Pharmacist Expertise Article Health Monitoring Health Tip
มารู้จักโรค NCDs โรคที่คุณสร้างเอง
ภก.พรจันทร์ แซ่เอา
      
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
        กลุ่มโรค NCDs (Non-Communicable diseases) หรือ ชื่อภาษาไทยเรียกว่า กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนั้น เป็นชื่อเรียกกลุ่มโรคที่ไม่ได้มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อ ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรค ไม่สามารถติดต่อได้ผ่านการสัมผัส คลุกคลี หรือติดต่อผ่านตัวนำโรค (พาหะ) หรือสารคัดหลั่งต่างๆ หากแต่เกิดจากปัจจัยต่างๆ ภายในร่างกาย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลจากวิถีการดำเนินชีวิตที่มีพฤติกรรมเสี่ยงอย่าง เหล้า บุหรี่ ขาดการออกกำลังกาย อาหารหวาน มัน เค็มจัด และมีความเครียด เป็นโรคที่มักจะค่อยๆ มีอาการและรุนแรงขึ้นทีละน้อยหากไม่ได้มีการรักษาควบคุม
        จากสถิติผู้เสียชีวิตขององค์การอนามัยโลก(WHO) ในปี พ.ศ. 2552 พบว่าสาเหตุการเสียชีวิตของประชากรโลกทั้งหมดมีถึง 63% ที่เกิดจากกลุ่มโรค NCDs และที่สำคัญกว่านั้นคือ กว่า 80% เป็นประชากรของประเทศที่กำลังพัฒนา
        สำหรับประเทศไทย สถิติล่าสุดพบว่ามีถึง 14 ล้านคนที่เป็นโรคในกลุ่มโรค NCDs และที่สำคัญยังถือเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตของประชากรทั้งประเทศ โดยจากสถิติปี พ.ศ. 2552 พบว่า มีประชากรเสียชีวิตจากกลุ่มโรค NCDs มากกว่า 300,000 คน หรือคิดเป็น 73% ของการเสียชีวิตของประชากรไทยทั้งหมดในปี 2552 คิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจถึง 200,000 ล้านบาทต่อปี ทั้งสถิติการ เสียชีวิตดังกล่าว ยังแสดงว่าประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตมากกว่าค่าเฉลี่ยของทั้งโลกและมีแนวโน้มจะสูงขึ้นเรื่อยๆในอนาคต ซึ่งโรคในกลุ่ม โรค NCDs ที่มีอัตราผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตสูงสุด 6 โรค ได้แก่ 
        - โรคเบาหวาน (Diabetes Mellitus) 
        - โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ (Cardiovascular & Cerebrovascular Diseases )
        - โรคถุงลมโป่งพอง (Emphysema)
        - โรคมะเร็ง (Cancer)
        - โรคความดันโลหิตสูง (Hypertension)
        - โรคอ้วนลงพุง (Obesity)
พฤติกรรมที่เสี่ยงต่อโรค NCDs
โรค NCDs มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนในยุคปัจจุบันที่มีความเสี่ยงทางสุขภาพต่างๆ เช่น
                - สูบบุหรี่ สาเหตุโรคถุงลมโป่งพองและมะเร็งปอด                                           
                - ดื่มสุรา สาเหตุของมะเร็ง โรคของหลอดเลือดและสมอง
                - กินอาหารหวาน หวานเกินไป, มันเกินไป หรือ เค็มเกินไป บ่อยๆ ซ้ำๆ ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคอ้วนลงพุง โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง
                - ขาดการออกกำลังกาย สาเหตุของโรคอ้วนลงพุงและเบาหวาน
                - ความเครียดสะสมที่เกิดขึ้นจากการใช้ชีวิตประจำวัน  สาเหตุของโรคความดันโลหิตสูง
วิธีป้องกันและลดความเสี่ยงจากกลุ่มโรค NCDs  
        การป้องกันและลดความเสี่ยงก็ทำได้ไม่ยาก แค่เพียง ลด ละ เลิก พฤติกรรมที่มีความเสี่ยงต่อกลุ่มโรคเหล่านี้  ได้แก่
                - งดสูบบุหรี่ เพราะการสูบบุหรี่มิได้เป็นเพียงสาเหตุของโรคมะเร็งเท่านั้น
                - หยุดการดื่มสุรา เพราะเป็นสาเหตุของโรคมากกว่า 3 โรค
                - หยุดการกินตามใจปาก พิจารณาถึงคุณค่าของสารอาหารก่อนรับประทานทุกครั้ง
                - หาโอกาสในการออกกำลังกายอยู่เสมอ
                - จัดการความเครียดที่เกิดขึ้นให้เหมาะสม
ขอขอบคุณภาพประกอบจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  ( สสส. )