Career
Career

          เราเชื่อว่าพนักงาน คือหัวใจสำคัญในความสำเร็จของบริษัท ทรัพยากรบุคคลเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดขององค์กร  ซึ่งตรงกับคำพูดที่ว่าทรัพยากรบุคคล คือ "ทุนมนุษย์" ที่จะต้องมีการลงทุนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง   เพื่อให้เกิดคุณค่าเพิ่มขึ้นกับบริษัทและตัวพนักงาน  เราเน้นความสำคัญในการสร้างและพัฒนาความเป็นมืออาชีพแก่พนักงาน  เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทันโลกของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและเตรียมพร้อมกับการขยายตัวอย่างรวดเร็วของธุรกิจบริษัท


          เรามั่นใจว่า  กำลังคน เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจแข็งแกร่ง เติบโตอย่างยั่งยืนและสามารถที่จะประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องที่เฮลธิแมกซ์เราทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ


          เฮลธิแมกซ์ ให้ความสำคัญต่อหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญของบริษัทฯ ในการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพโดยมีโปรแกรมที่บุคลากรทุกคนจะได้รับการพัฒนา  โดยการฝึกฝนและพัฒนาทักษะสำหรับบุคลากรทุกระดับ ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร จนถึงพนักงานทั่วไป  เมื่อท่านเข้ามาร่วมงานกับเรา  เราจะทำหน้าที่ให้ความรู้ สอนงาน มอบหมายงานที่ท้าทาย  สร้างเสริมความสามารถและศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนความเป็นมืออาชีพ และรวมถึงการปฏิบัติตนเป็นคนดี มีคุณธรรม  ซึ่งจะส่งเสริมให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการเจริญเติบโตของบริษัทอย่างมีระบบและมีความยั่งยืน


          เรามีงานรองรับสำหรับผู้มีประสบการณ์มืออาชีพและนักศึกษาจบใหม่นอกจากนั้นเรายังสนับสนุนเรื่องการฝึกงานเพื่อพัฒนาและเตรียมความพร้อมของคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นอนาคตที่ดีของชาติ หากท่านสนใจที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ เฮลธิแมกซ์ ท่านสามารถเลือกสมัครงานในตำแหน่งงานที่สนใจโดยผ่านเว็บไซต์นี้